สำนั กประช าสั มพั นธ์ ปร ะก า ศเตื อ น ห้ า มถ่ายสำเนาบัต ร ประชาชนด้ า นหลั ง

สำนั กประช าสั มพั นธ์ ปร ะก า ศเตื อ น ห้ า มถ่ายสำเนาบัต ร ประชาชนด้ า นหลั ง

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ในโลกออนไลน์ สนใจเป็นอย่างมาก

เมื่อได้มีเพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ได้โพสต์ข้อความและ

เนื้อหาดังนี้เตือนเลยจ้า!! ห้ามถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้าน

หลังโดยเด็ดขาด

1 มีเลข Laser ID ที่ต้องใช้ร่วมกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

หน่วยงานของรัฐ และสถาบันการเงินใช้ทำธุรกรรม ตรวจสอบ

และยืนยันตัวตน

2 อาจถูกสวมรอยนำข้อมูลในบัตรไปใช้ในทางผิดกฎหมาย

หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในกรณีที่จำเป็นต้องถ่ายด้านหลังบัตร หรือต้อง

กรอกข้อมูลเลข Laser ID ให้ดำเนินการตามนี้

1 หากบางหน่วยงาน ยืนยันว่าต้องถ่ายสำเนาบัตรทั้งด้านหน้าและหลัง

ให้เราปิดเลข Laser ID ตอนถ่ายสำเนา

2 หากต้องกรอกข้อมูลเลข Laser ID ด้านหลังบัตร ให้ตรวจสอบให้

แน่ใจว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นเหล่านั้น เป็นของหน่วยงานราชการ

และสถาบันการเงินจริงหรือไม่ และระวังเรื่องเว็บไซต์ปลอม

ที่สำคัญ หากต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันต่าง ๆ ให้

ถ่ายสำเนาเฉพาะด้านหน้าบัตรเท่านั้u เพราะโดยลงชื่อรับรองสำเนาถูก

ต้อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์และวันที่ให้ชัดเจนทุกครั้ง

เกร็ดความรู้เพิ่มเติม

1 ในอดีตวันหมดอายุบัตรประจำตัวประชาชนจะอยู่ด้านหลังบัตร

จึงต้องถ่ายทั้งหน้าและหลัง

2 ปัจจุบันสามารถใช้ข้อมูลจากในชิปการ์ดด้านหน้าบัตร แต่อาจจะยังไม่

แพร่หลาย จึงมีบางหน่วยงานยังต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอยู่

3 กรมการปกครองประกาศมีประกาศตั้งแต่ 22 มีนาคม 2556 ว่าหน่วย

งานของรัฐ, รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่ยังจำเป็นต้องถ่ายสำเนาบัตร

ประชาชน ควรถ่ายสำเนาบัตรด้านหน้าเพียงด้านเดียว

(ประกาศที่ มท ๐๓๐๙.๒/ว ๖๘๕๓)

ที่มา: เพจลุงทนายใจดี ปรึกษากฎหมายฟรี