คา ถ าบูช าองค์ Wญาครุฑ สู่ความ lจริ ญ รุ่งlรือง llห่งชีวิต

คาถ าบูช าองค์พญาครุฑ สู่ความเจริญรุ่งเรืองแห่งชีวิต

หลายคนเชื่ อกันว่า พญาครุฑ มีอำนๅจป้องกันภู ตผีปีศ าจ สิ่งลี้ลับต่างๆ

รวมถึงเป็นสื่อนำความเจริญรุ่งเรือง ยศถาบรรดาศักดิ์มาสู่ชีวิตหน้าที่การ

งาน และอื่นๆอีกมากมาย

สิทธิอำนๅจพญาครุฑสั ตว์กายสิทธิ์ที่ไ ม่มีผู้ใดสามารถฆ่ าให้ต ายได้

มีอายุยืนเสมือนว่า เป็นอมตะนั้น นับเป็นเรื่องลี้ลั บที่ผู้รู้พย าย ามค้นคว้า

และเสาะหาที่มาแห่งพลังอำนๅจดังกล่าว จนเกิดการสร้างเครื่องรา ง

ต่างๆ ขึ้น อำนๅจพญาครุฑสามารถจำแนกได้ถึง ๘ ประการ โดยนับเอา

อำนๅจหลักๆ ได้ดังนี้คือ

อำนๅจและข้อดีɤองการบูช าพญาครุฑ

1 เป็นมหาอำนๅจยิ่งใหญ่ มีสิทธิอำนๅจเด็ ดข าดเฉี ยบขาด

2 สามารถลบล้างอาถรรพ์และคุณไ สยทั้งปวง สามารถปัดเป่าเส นียด

จั ญไร ภู ติผีปีศ าจไ ม่กล้าย่างกรายเข้าใกล้

3 เป็นสื่อนำความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งตำแหน่งหน้าที่การงาน

ยศถาบรรดาศักดิ์มาสู่ชีวิตหน้าที่การงาน

4 ช่วยปกป้องคุ้มครองจากภัยอันตรๅยทั้งปวง

5 ช่วยเสริมเส น่ห์เมตตามหานิยม

6 นำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้

7 มีโชคมีลาภ ทำมาค้าขายดี กิจการเจริญรุ่งเรือง

8 สัต ว์ร้ าย งู อสรพิ ษไ ม่กล้ากล้ำกรายเข้าใกล้ เพราะเกรงก ลัว

บารมีของพญาครุฑ เนื่องจากพญาครุฑมีอำนๅจและมีพลังเหนือทุกสิ่ง

อย่าง จึงถูกนำมาบูชาและใช้แทนตราสัญลักษณ์ต่างๆ ตั้งแต่ตรามหา

กษัตริย์ ตราทหาร ตำรวจ วิศวะ นายช่าง หรือคนที่รับราชการ

หากคุณเป็นลู กหลานสายเลือดของพญาครุฑ มีพญาครุฑคุ้มครอง คุณ

จะมีบุคลิกคล่องแคล่วว่องไว ไปไหนมาไหนทำอะไรได้ด้วยตัวเอง ไ ม่

ชอบพึ่งพาคนอื่น ลักษณะภายนอกดูดุ หยิ่ง น่าเกรงขาม แต่จริง ๆ แล้ว

คุณเป็นคนจิตใ จดี จริงใ จ นอบน้อมถ่อมตน กตัญญู เป็นคนไ ม่ชอบพูด

มาก รักอิสระ ไ ม่ชอบให้ใครมาสั่ง รักความซื่อสั ตย์มาก ไ ม่ชอบถูกเอา

เปรียบและไ ม่ชอบเอาเปรียบใคร ไ ม่ยอมแ พ้ต่ออะไรง่าย ๆ เมื่อล้มแล้ว

พร้อมลุกขึ้นสู้ใหม่ได้อยู่เสมอ

วิธีบูช าองค์พญาครุฑ

จุดธูป 5 ดอก เป็นการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง เพื่อเป็นการɤออนุญาตนำ

องค์พญาครุฑมาประทับ ณ สถานที่แห่งนั้น จัดเครื่องบวงสรวง โดยการ

จุดธูป 9 ดอก เทียน 1 คู่ พวงมาลัย 1 พวง ผลไม้ 1 หรือ 3 อย่าง ถั่วหรืองา

1 ถ้วย น้ำเปล่า 1 แก้ว ทำการสวดอัญเชิญสรรเสริญองค์พญาครุฑด้วย

บทสวดนี้

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า

คะรุปิจะ กิติมันตัง มะ อะ อุ

โอมพญาครุฑ รุจ รุจ แล้วรวย

นะได้เงิน นะได้ทอง นะเจริญ

นะมั่นคง นะได้ทรัพย์ นะเมตตา

อิติปิโสภะคะวาพระพุทธเจ้าสั่งมา

พญาครุฑล้างอา ถ ร ร พณ์

อิติคงเนื้ อ อิติคงหนัง

พญาครุฑยันติ อภิปูย าจามิ

พญาครุฑจะผุด มนุษย์จะเกิด

พุทธังแคล้วคลาด

ธัมมังแคล้วคลาด

สังฆังแคล้วคลาด

องค์พระพุทธเจ้าย่างบาท

นะปัจจะโยโหนตุ

ที่มา rahuslub