ไม่มีพรใดในโลก จะศักดิ์สิทธิ์เท่าพรจากปากพ่อแม่อีกแล้ว

พ่อแม่คือพระในบ้านของลูก หลายครั้งต่อหลายครั้ง ที่เรามักจะได้ยินคำบอ กเล่าจากพ่อแก่แม่เฒ่าว่า ไม่มีพรใดหรอ กที่จะดีไปกว่าการได้รับพรจากพ่อแม่ พรศั ก ดิ์สิ ทธิ์ ที่ประประเสริฐคือพรที่กล่าวออ กจากป า กบิดามารดา

ฉะนั้นหากอย ากทำบุญ อย ากได้บุญ อย ากขอพรให้ชีวิตเป็นไปต ามที่หวัง ไม่จำเป็นต้องไปสร รหาสิ่งศั ก ดิ์สิ ทธิ์ ที่ไหน เริ่มจากการทำบุญกับบุพการีของท่านก่อนเพราะท่านคือผู้มีพระคุณ พรของท่านย่อมศั ก ดิ์สิ ทธิ์ กว่าพรใด

หากคุณกำลังมองหา เครื่องรางของ ข ลัง เพื่อช่วยป้องกันสิ่ง ร้ า ย อัน ต รา ยอุปส ร ร ค ต่าง ๆ เชื่ อหรือไ ม่เพียง พรจากพ่อแม่ ก็สามารถช่วยคุณให้ร อดพ้ นจากภยันอัน ต ร ายทั้งปวงได้

พรจากพ่อแม่ ประเสริฐยิ่งนัก ผู้ที่บูชาพ่อแม่จะเกิดโชคลาภ ป าฏิหาริย์อยู่เสมอ มีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งได้เ ม ตต าสอนไว้ว่า การที่จะทำให้ตนเองนั้น มีความสุข

ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน เงินทองล้นเหลือ ครอบครัวมีความสุข ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดี ถือเป็นเ ค ล็ ดวิชาที่ทำให้ตนเอง ดวงดีและเกิดป าฏิ หา ริย์ด้วยตนเองแบบง่ายๆ

สิ่งแรกที่จะต้องทำ ถือเป็นพื้นฐานสำคัญ ก่อนที่จะไปสร้างบุญที่ไหนก็ต าม ให้สร้างบุญกับพระในบ้าน เ สี ย ก่อน ก็คือพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเรามา เพราะคนที่จะเจริญได้นั้นต้องเป็นผู้มีความกตัญญู นอ กจากก ตั ญ ญูแล้วต้องมีกตเวที คือตอบแทนท่านด้วยเท่าที่เรามีกำลัง

สำหรับคนที่ชี วิ ตมีปั ญ หา มาก ๆ คนเหล่านั้นมักเป็นผู้ละเลยไม่ดู แ ลพ่อแม่เท่าที่ควร เป็นคนที่ดีกับคนอื่น ให้กับคนอื่นได้ ห มด แต่กับพ่อแม่กลับทำดีด้วยไม่ได้ ให้ท่าน ไ ม่ ได้เห็นคนอื่นดีกว่าท่าน

ถึงแม้ท่านอาจจะเป็นคนที่มี ก ร ร ม เลี้ยงดูเรามาอย่างไม่ดีเพียงใด สิ่งที่คนเป็นลูกต้องทำคือให้อ โ ห สิ ก ร ร มกับพ่อแม่ได้ทุกเรื่อง ที่เป็นเช่นนั้น

เพราะ เ ว ร ก ร ร ม ที่ผูกพันกันมา เมื่อมาชาตินี้ท่านเป็นผู้ให้กำเนิดเราให้ ชี วิ ตกับเรา ท่านจึงมีพระคุณที่ยิ่งใหญ่ หาสิ่งใดมาเปรียบปาน ผลบุญทีเราดูแลตอบแทนพนะคุณท่านจะส่งผลกับ ชี วิ ต และถ้าอย ากดวงดี ให้ตอบแทนผู้มีพระคุณ 2 ท่านนี้ อย่างเต็มกำลัง อย่างเต็มใจ

พรใดก็ต ามในโลกนี้ ไ ม่ ศั ก ดิ์สิ ทธิ์ และให้ผลเร็วเท่ากับพรที่มาจากป า กและ หั ว ใ จของพ่อแม่ สำหรับคนที่ติด ขั ดอะไรมาก ๆ ให้ล้างเท้าพ่อแม่

และขอ อ โ ห สิ ก ร ร มท่านเ สี ยก่อน ชี วิ ตท่านจะเปลี่ยนไป สำหรับผู้ที่พ่อแม่ เ สี ย ชี วิ ตไปแล้ว ให้หมั่นทำบุญอุทิศบุญไปให้ท่านอย่าได้ ข า ด ขอให้เชื่อว่าท่านดูแลเราอยู่ตลอดด้วยความ ห่ ว ง ใย