แก้ นอนกรน ง่ายๆ ด้วยสมุนไพรที่คุ้นเคยใกล้ตัว

อาการนอนกรน เกิดในขณะนอนหลับ กล้ามเนื้อคอจะผ่อนคลายและหย่อนตัว ทำให้ทางเดินหายใจแคบลง อากาศที่เคลื่อนผ่านทางเดินห ายใจที่แคบลง จะทำให้เกิดการสั่นของเ นื้ อเยื่ อคอทำให้เกิดเสียง

อาการนอนกรนนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน และจากหลายๆ สาเหตุนอกจากจะบ่งบอกว่าสุขภาพไม่ดีแล้วยังทำให้คนข้าง ๆ นอนไม่หลับอีกด้วย

และวันนี้เร าจะมาแน ะนำวิ ธีแก้นอนกรน แบบง่ายๆ ด้วยส มุ นไ พ ร ซึ่งส มุ นไ พ รที่ว่านั่นก็คือ “ใบแ ม งลัก” แก้นอนกรน ซึ่งทำไม่ย ากแถมใบแ ม งลักยังมีประโยชน์ในด้านอื่น ๆ อีกเยอะมาก

สู ต รน้ำใบแ ม งลัก แก้นอนกรน

หาใบแ ม ง ลักที่สด ๆ มาประมาณสักขยุ้มมือ บวกกับหอมแดงสด 5 หัว จัดการปอ กเปลือ กให้เรียบร้อย จากนั้นต ามด้วยขิงแก่สดย าว 10 เซนติเมตร และพริกขีหนูสด 7 ลูก

ทั้งหมดอย่าลืมล้างให้สะอาด เสร็จแล้วนำมาต้มในน้ำ 1 ลิตร รอจนเดื อ ดแล้วยกลงมา รอให้อุ่นแล้วดื่ม วันละ 1 ครั้ง ดื่มครั้งละ 3:4 แก้ว ช่วงเวล าก่อ นนอนทุกวันอย่างต่อเนื่อง จะเริ่มเห็นว่าอ าก ารกรนเริ่มลดลงและหา ยดี

ประ โยชน์ของใบแมงลัก

 1. เม็ดแ ม งลักจะช่วยในการควบคุ มน้ำหนักและล ดคว ามอ้ วนได้ดี
 2. ทานแ ม งลัก เป็นประจำจะลดความเสี่ยงในการเป็นโ ร คหั ว ใ จ
 3. ทำให้ร่างกา ยดู ดซึมน้ำต าลน้อยลง ในส่วนของเม็ดแ ม งลัก ผู้ป่ ว ยเบ าห วานควรทาน
 4. ย่อยง่าย ทานง่ายลื่ นค อ
 5. ทำให้ร ะบ บขับถ่าย ทำงานปกติ
 6. ใบสดแ ม งลักลดกล ากเก ลื้อนได้ โดยการเอามาตำและทา
 7. ใบสดช่วยในการยับยั้งแบ คทีเรี ย
 8. เป็นย าระบาย
 9. ช่วยขับลม
 10. แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โดยทานสด ๆ ได้เลย
 11. ขับเหงื่อ
 12. บรรเทาอ าก ารเวียนหัว
 13. ช่วยล้างลำไส้ได้ดี
 14. ช่วยรั ก ษ าโ ร คลำ ไ ส้ ได้

นับว่าเป็นผักส มุ นไ พ รที่ประโยชน์เยอะมาก ๆ เลย ใครที่มีอ าก ารนอ นกรนลองเอาใบแ ม งลัก มาช่วยนะ รับรองว่าจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอน หากมีคนในครอบครัวนอนกรนก็ต้มให้ดื่มได้เลย ทำไม่ย ากและยังปล อดภั ย ด้วย