ค าถาเท ว ดารัก ส ว ดก่อนนอน เสริมมงคลชีวิต นำพาทรัพย์ ร่ำร ว ย

ค าถาเท ว ดารัก ส ว ดก่อนนอน เสริมมงคลชีวิต นำพาทรัพย์ ร่ำร ว ย

การส ว ดมนต์ก่อนนอนแบบสั้น จะช่วยทำให้ชีวิตของคุณมีแต่ความสุข

มีแต่ความเจริญยิ่งขึ้นไปในทุกๆวัน เป็นวิถีชีวิตและประเพณีอันดีงาม

โดยการส ว ดมนต์ภาวนาก่อนนอนนั้น เพื่อเป็นการให้เรานั้น มีสมาธิ

สามารถสงบจิตสงบใจได้ และช่วยทำให้เราส่งเสริมก ร ร มดี

สร้างแต่สิ่งดีๆ เพื่อที่จะเป็นประโยชน์สุขแก่ตัวผู้ส ว ด ส ว ดแล้วดีมีแต่ความเจริญเข้ามาในชีวิต

สำหรับบทส ว ดมนต์ก่อนนอนแบบสั้น ส ว ดในค่ำคืนนี้จะช่วยหนุนนําให้ชีวิตของท่านนั้น มีแต่สิ่งดีๆ ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานการเงินจะก้าวหน้า

มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง ส ว ดมนต์ไหว้พระก่อนนอนถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ ในการที่จะทำให้จิตใจของคุณนั้นดีมีความสุข

โดยความเชื่อโบรา ณ มีการบอ กว่า การนั่งสมาธิ ส ว ดมนต์ภาวนา ทำแต่ความดี จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้น สิ่งไม่ดีจะค่อยๆหายไป ทดแทนด้วยความดีความชอบ ยิ่งส่วนบ่อยชีวิตยิ่งประสบความสำเร็จ

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)

สะวากขาโต ภะคะวะต า ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพ ระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพ ระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห ข้าพเจ้าขอบูชาพ ระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะย ามิ ข้าพเจ้าขอบูชาพ ระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สารีริกะธาตุ

ขอบูชากราบไหว้พ ระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกะธาตุต ามที่ต่างๆ มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา ขอบูชากราบไหว้พ ระพุทธรูปทุกพ ระองค์และต้นพ ระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพ ระสัมมาสัมพุ ทธเจ้าตรัสรู้

บทส ว ดสั้นง่ายต่อ การจดจำหมั่นส ว ดทุกวันดีต่อใจพระรั กษ าและเท ว ดาคุ้มครอง สาธุ ๆ

คำแผ่เมตต าให้แก่ตนเอง

อ ะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด

อะหั ง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุ ก ข์

อะ หัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีเวร

อ ะ หั ง อัพย าปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความพย าบาทเบียดเบียน

อะหั ง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุ ก ข์กายทุ ก ข์ใจ

สุขี อัตต านัง ปะริหะรามิฯ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ รั กษ าตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภัยทั้งสิ้นเทอญฯ
คำแผ่เมตต าให้แก่สรรพสั ต ว์

สัพเพ สัตต า สั ต ว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุ กข์ เกิด แ ก่ เจ็ บ ล าจากไป ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่ าได้มีเว รแก่กันและกันเลย

อัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่ าได้พย าบา ทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆ า โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่ าได้มีความทุ กข์กาย ทุ กข์ใจเลย

สุขี อัตต านัง ปะริหะรันตุฯ จงมีความสุขกาย สุขใจ รั กษ าตนให้พ้นจากทุ กข์ภั ยทั้งสิ้นนี้เทอญฯ

อานิสงค์จากการส ว ดมนต์ครั้งนี้

จะได้รับพรอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สำหรับใครที่สุดมนต์ไหว้พ ระเป็นประจำ ย่อมได้รับการอวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจจะมองไม่เห็นเป็นรูปพ ระธรรม เพราะผู้ที่สร้างแต่ความดีความชอบ จากการส ว ดมนต์และแผ่ส่วนกุศลนั้น จะส่งผลให้คุณเจอแต่สิ่งดีๆ

ช่วยเสริมสร้างสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัว ปัดเป่าเรื่องร้า ยๆให้หายไป บทส ว ดมนต์มาจากอักขระศักดิ์สิทธิ์ มีอำนาจในการบันดาลให้สิ่งดีเกิดขึ้น สิ่งอัปมงคลหายไปในชีวิต สร้างความสุขความเจริญให้แก่ผู้ส ว ดอย่างมาก ทำอะไรก็จะสำเร็จโดยง่าย

เป็นการเกิดบุญจากการแผ่เม ตต า แผ่ส่วนกุศ ล เมื่อส ว ดมนต์ภาวนาเสร็จแล้ว มีการแผ่เมตต าให้ตนเองและสรรพสั ตว์ทั้งหลาย ย่อมเกิดอานิสงส์ผลบุญขึ้น

ส ว ดมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นบุญที่ได้กล่าวคำศักดิ์สิทธิ์ที่พ ระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ บทส ว ดพุทธมนต์นั้น มาจากพ ระโอษฐ์ของพ ระเจ้าที่ได้ทรงสอนสั่งสาวกและมีการจำและท่องสืบกัน มา

จนถึงมีการจดบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ผู้ที่ได้มีโอ กาสส ว ดมนต์ในชีวิต เป็นการเปล่งคำศักดิ์สิทธิ์ถวายเป็นพุทธเจ้า เป็นการบูชาพ ระพุทธเจ้าและย่อมได้บุญกุศล

ปัจจัตตัง หรือรู้ได้เฉพาะตัวของแต่ละคนไป โปรดจำไว้เสมอว่า ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นต้องปฏิบัติเองถึงจะได้

เป็นพื้นฐานไปสู่การก่อนปฏิบัติวิปัสสนาชั้นสูงต่อไป เมื่อทุกท่านทราบถึงการที่จะต้องทำอย่างไรก่อนถึงจะเริ่มต้นการส ว ดมนต์ ที่ครบถ้วนทุกประการแล้ว ต่อไปนี้จะขอนำทุกท่านพบกับวิธีการส ว ดให้ชีวิตดี ส ว ดให้สุข ส ว ดให้ร ว ย กันในลำดับต่อไป

สำหรับเพื่อนคนไหนที่ส ว ดมนต์ก่อนนอนเป็นประจำ จะทำให้จิตใจมีความสง บ นอนหลับง่าย ตื่นเช้ามามีความเบิกบาน ดังนั้นแล้วควรที่จะส ว ดมนต์เป็นประจำ