ชีวิต พ ลิ ก กลับมา ร ว ย ทั น ได้ เพียงบูชา พ ร ะสีวลีถูก วิ ธี โดยหลวงพ่อเกษม เขมโก

ชีวิต พ ลิ ก กลับมา ร ว ย ทั น ได้ เพียงบูชา พ ร ะสีวลีถูก วิ ธี โดยหลวงพ่อเกษม เขมโก

หากชีวิตท่านเคยติด ขั ด ทำมาหากิน ไม่ค่อยจะดี ทำอะไร ก็ไม่พอจะได้ร่ำรวยกับคนอื่นเขา ในวันนี้เรามี บทความที่ให้สา ร ะ ดีๆ

สำหรับชาวพุทธทุกคน พ ร ะ สีวลี ท่านเป็นพ ร ะ อรหันต์ที่มีบารมีทางด้านโชคล า ภไ ม่ว่าท่านจะไปสู่ที่แห่งใด

พ ร ะ สิวลีอิทธิคุณทางมหาสิทธิโชคมหาล า ภบูชาเพื่อ ก ารเงินไหล ม าเท ม าพร้อมรับความร่ำ ร ว ย มั่งคั่งที่จะเข้า ม าอย่างรวดเร็วเราจึงควรบูชา พ ร ะ สีวลี เป็นป ร ะ จำ

กราบบูชาพ ร ะ สิวลีแล้วชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง พ ร ะ สิวลีเป็น 1 ใน 80 พ ร ะ อสีติมหาสาวกหรือศิษย์เอ ก ของพ ร ะ พุทธเจ้า

พวกเราคุ้นเคยกันดีกับรูปลักษณ์ของพ ร ะ สิวลีที่เป็นภิกษุ มือขวาถือไม้เท้า มือซ้ายแบกกรด สะพายบาตรบ้าง

สะพายย่ามเครื่องอัฐบริขารบ้าง พ ร ะ พุทธเจ้าทรงยกย่อง พ ร ะ สิวลีเป็นเอตทัคคะในทางมีล า ภ ม าก เพราะท่านมีบุญบารมีสูง

ค าถ านี้แต่งโดย หลวงพ่อเกษม เขมโก แห่งสุสานไตรลักษณ์ จังหวัดลำปาง การจะขอล า ภຈากพ ร ะ สิวลีแบบได้ผลเร็วนั้น

เคล็ดสำคัญ ต้องเป็นคนที่ทำทาน ม าก สละซึ่งป ร ะ โยชน์ส่วนตัวช่วยเหลือผู้อื่น การสวดนั้นต้องครบ 5 จบในการสวดต่อหนึ่งครั้ง

การบูชาพ ร ะ สีวลีที่ถูกวิธี เพื่อให้ได้ซึ่ง ม าล า ภยศ ชื่อเสียงที่ขจรไปไกล พร้อมรับความร่ำ ร ว ย มั่งมคั่งที่จะเข้า ม าอย่างรวดเร็ว

เราจึงควรบูชา พ ร ะ สีวลี เป็นป ร ะ จำ ท่านทรงเป็นพ ร ะ ภิกษุสงฆ์แห่งโชคล า ภ และความสมบูรณ์มั่งคั่งที่ไ ม่เคยข าด

และความศรัทธานี้ก็ยังคงปรากฏอย่างเด่นชัด สืบทอด ม าจนปัจจุบันนี้ หากผู้ใดบูชาพ ร ะ สิวลีอย่างถูกต้อง ก็จะพบความร่ำ ร ว ย อย่างรวดเร็ว และมีกินมีใช้ไ ม่ข าด

เคล็ด ลั บ วิ ธีการบูชาพ ร ะ สิวลี

ต้องเริ่มຈากการหมั่นบริจาคทานในที่ๆ ย า กลำบ าก คือ หัวใ จของการบูชาพ ร ะ สิวลีให้เป็นผลดี เพราะในอดีตทุกๆ

ชาติที่ผ่าน ม า พ ร ะ สิวลีท่านจะทำบุญด้วยศรีทธาที่เต็มเปี่ยม ทำบุญด้วยศรีทธาเต็มร้อย แม้ว่าของที่ทำบุญจะราคาไ ม่แพง

แต่ก็จะเป็นการถวายที่ทรงคุณค่า เพราะเป็นการให้ในสิ่งที่ผู้รับต้องการ ดุจการได้น้ำในทะเลทราย ดุจการได้อาหารใน ย ามหิว

ดังนั้น ผู้ที่ต้องการที่จะให้พ ร ะ สิวลีท่านช่วยควรจะบริจาคทาน ให้สิ่งของในผู้ ย ากไ ร้ ม ากๆ ท่านจะได้อานิสงส์บุญ ม าก

และต้องอุทิศบุญนั้นส่งไปให้พ ร ะ สิวลีทุกครั้ง เป็นการเปิดบุญและเชื่อมบุญกับท่าน เพื่อให้ท่านรู้จักเรา และรับรู้ความต้องการของเราได้

การบูชาพ ร ะ สีวลี นั้นให้บูชาด้วย น้ำผึ้ง ผลไม้สด ดอ ก ไม้ขาว หรือ ดอ ก ไม้ที่มีกลิ่นหอมหรือดอ ก บัวทุกชนิด

อย่างละ 3 ดอ ก 5 ดอ ก หรือ 7 ดอ ก ก็ได้ น้ำสะอาด 1 แก้ว โดยลอยดอ ก มะลิไว้บนน้ำ แล้วจุดธูป 3 ดอ ก เทียนบูชา 1 เล่ม

เคล็ ดโบราณนั้นกล่าวไว้ว่า การถวายผลไม้สด และน้ำผึ้งควรถวายในวันพฤหัสบดี ส่วนวันเสาร์ควรถวายอาหารຈากทะเล หรืออาหารที่ปรุงຈากต้นบัว

แล้วอธิษฐานจิตขอให้โชคสำเร็จ สมหวัง และเมื่อท่านได้โชคได้ล า ภสมดังหวังแล้ว จะต้องทำบุญเลี้ยง หรือถวายสังฆทานเพื่อเป็นการต่อโชคล า ภให้ ม าไ ม่ข าดສา ย

การสวดพ ร ะ ค าถ าขอล า ภพ ร ะ สีวลี ต้องอยู่ในส ม าธิที่สงบแน่วแน่ จิตใจไ ม่ส่ายไป ม า ไ ม่คิดถึงในเรื่องอื่น ต ามองที่ค าถ าบูชา หรือหลับ ต าภาวนานึกถึงตัวอักข ร ะ ต ามไป

ค าถ าบูชาพ ร ะ สิวลี

สีวะลี มะหาเถโร เทวดา ต านะ ร ะ ปูชิโต โส ร ะ โห ปัจจะย าทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ สิวลีจะ มะหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โส ร ะ โห ปัจจะย าทิมหิ อะหัง มันทามิ สัพพะทาฯ สิวะลีเถ ร ะ คุณังเอตัง โสตถุลาภัง ภะวันตุฯ

ค าถ าบทนี้ท่านให้ภาวนาก่อนนอนหรือหลังตื่นนอนแล้วก่อนไปทำงานนอ ก บ้าน เชื่ อว่าจะทำให้เกิดล า ภร่ำ ร ว ย ในการค้าขาย สะดวกในเรื่องธุรกิจ ใครที่คิดไ ม่ดี จะกลับกลายเป็นมิตร มีแต่ความสุขสันติสิริมงคลชีวิตຕลอดไป

ที่มา rah u ร l ub