หลวงพ่อจรัญแนะ ใครด ว งต กชีวิตเจอแต่ปั ญ ห า ลองทำดู

Loading...

หลวงพ่อจรัญแนะ ใครด ว งต กชีวิตเจอแต่ปั ญ ห า ลองทำดู

การตักบาตรเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติ เพราะเป็นการให้กำลังแก่พระภิกษุสามเณร ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน ประพฤติ ปฏิบัติธรรมต ามพระธรรมวินัย และสั่งสอนประชาชน เป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป ทั้งนี้จะเป็นผลดีแก่ผู้ปฏิบัติด้วย เพราะ
ทำให้เป็นผู้มีใจบุญกุศลและเป็นการส่งเสริมผู้ทรงคุณธรรม

ท่านพระธรรมสิงหบุราจารย์ หลวงพ่อจรัญ ท่านแนะนำว่า

1 ก่อนใส่บาตร ให้จุดธูป 3 ดอกกลางแจ้ง ขอขมาก ร ร ม โดย ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า ข้าพเจ้าขอขมาก ร ร ม ต่อเจ้าก ร ร มนายเวร ศั ต รู หมู่มาร หมู่พาล ทุกภพทุกชาติ ขอให้อโหสิก ร ร ม ให้ขาดจากกัน
2 หลังใส่บาตรเสร็จ ทุกครั้ง ให้ ตั้ง นะโม 3 จบ

แล้วกล่าวว่า กุศลที่ลูกได้ทำแล้ว ขอถวายแด่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พระองค์ ขอให้ทุกพระองค์ นำส่งบุญให้ข้าพเจ้า มีเดช ปัญญา โภคะ ขอให้สมหวัง สมปรารถนาทุกเรื่อง ขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้น เกิดสภาวะธรรม

ต ามบุญวาสนาที่ได้ทำมา จากทุกภพทุกชาติโดยเร็วเทอญ และ ขออุทิศให้ เจ้าก ร ร มนายเวร ทุกภพทุกชาติ วิญญาณ ศั ต รูหมู่มารหมู่พาล เช่น มนุษย์ หุ้นส่วน เพื่อน ในครอบครัว ทุกภพทุกชาติ เอ่ยชื่อได้ยิ่งดี ขอให้อโหสิก ร ร ม ขอให้ขาดจากกัน ณ เดี๋ยวนี้ เทอญ ขอให้อุปถัมภ์ค้ำจุนข้าพเจ้า
3 ถ้าทำบุญด้วยข้าวสารเป็นกระสอบ หรือ ถมทราย ดิน

ก็ตั้งจิตอธิษฐานว่า ผลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าร่ำร ว ย เหมือนเมล็ดข้าวสาร เม็ดทราย ดิน เจ้าก ร ร มนายเวร ต ามเมล็ดข้าวสาร ต ามเม็ดทรายดิน

ขอให้ได้รับ และขอให้อโหสิก ร ร ม หลุดขาดจากกัน ณ บัดนี้เดี๋ยวนี้เทอญ ขอให้ข้าพเจ้า มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง พบแต่ ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู

4 กรณีที่ดวงตกมาก ขอให้แผ่บุญให้ตนเอง ให้มาก ๆ บางท่านก็แผ่ให้ผู้อื่น จนลืมให้ตัวเอง ตัวเราเอง ต้องมีบุญบารมี แก่กล้า จริง ๆ จึงจะช่วย และให้ผู้อื่นได้ ควรส ว ด อิติปิโส ฯ เลยอายุ 1 จบมีเวลาขอให้ไป ปฏิบัติธรรม

ฝึกวิปัสสนาด้วย จะเกิดผลเร็ว โทสะจะน้อยลงควรแผ่เมตต าให้มากๆ วันละ 10 – 30 ครั้ง การแผ่เมตต าที่ได้ผลนั้น

ทานพระธรรมสิงหบุราจารย์แนะนำว่า ถ้าจะกรวดน้ำ ต้องกรวดน้ำลงดิน ทุกครั้ง วันละ 100 ครั้ง เจ้าก ร ร มนายเวรจะหาย 100 เท่า 100 วิ ญญ า ณ

หรือ ใช้สมาธิกำหนดอธิษฐานจิต ด้วยความตั้งใจ ประกอบด้วยความมีสติ และสัมปชัญญะ แผ่เมตต าออกจาก ลิ้นปี่ แล้วอุทิศส่วนกุศล จากจักระ 6 หรือบริเวณต าที่สาม

ที่กลางหน้าผาก ต่ำลงเล็กน้อย จะได้ผลมากขึ้น อุทิศบุญ ใช้กับผู้ต า ຍ นำส่งบุญ ใช้กับผู้ยังมีชีวิตอยู่ ถวายบุญกุศล ใช้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก้ก ร ร มให้ตนเองได้ผลดีเร็วขึ้น

วิบากก ร ร มของแต่ละคน ล้วนแตกต่างกันไป บางคนป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ บางคนตกงานบ่อย บางคนลำบากมาก หากินไม่คล่อง บางคนลูกเกเร วิบากก ร ร มนี้ ต ามมาหลายภพหลายชาติ ซึ่งมีส่วนทำให้เรา เกิดมาแตกต่างกัน แต่ อย่าเพิ่งสิ้นหวัง หนทางในการบรรเทาวิบากก ร ร มนั้นมี ซึ่งอาจทำได้หลายวิธี ดังนี้
5 เวลาที่เราทำบุญ หรือทำความดีทุกครั้ง

นอกจากบุญที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น การใส่บาตร การถือศึล ฯลฯ แล้วการพูดคุยที่ช่วยให้ผู้อื่นสบายใจ การสนทนาธรรม การให้ธรรมทาน การร่วมบริจาค หนังสือธรรมะ ชี้แนะแนวทาง แก้ไขปัญหาชีวิต ให้กับผู้สิ้นหวัง

การทำความสะอาดห้องพระ การถวายน้ำเปล่าเพียง 1 แก้ว ให้กับหิ้งพระพุทธฯ การร่วมอนุโมทนา การทำความดีของผู้อื่น โดยการใช้ จิตน้อมไปทางบุญกุศล การกวาดใบไม้ ทำสวน ทำความสะอาด ห้องน้ำ หรือของส่วนรวม การดูแลคนแก่ เด็ก การที่เรามีจิตใจดี หรือตั้งใจดี ฯลฯ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนเป็นกุศล และเป็นบุญทั้งสิ้น

ให้ ตั้ง นะโม 3 จบ ข้าพเจ้า บอกชื่อตัว นามสกุล เกิดวันที่ วันนี้ ข้าพเจ้าขอตั้งจิต ถึงบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก รวมถึง องค์เทพ องค์พรหม ที่ปกปักรักษากายสังขารวิญญาณลูกอยู่ วันนี้ลูกตั้งจิตถวาย บุญที่ทำ เช่นใส่บาตร ถือศีล ส ว ดมนต์ ให้ทาน ฯลฯ ลูกขอถวายบุญกุศลนี้

แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกๆ พระองค์ นำส่งบุญให้ลูกเจริญขึ้น ทั้งการงานการเงิน และความรัก ให้ลูกมีเดช ปัญญาโภคะ ความสมบูรณ์ ทุกภพทุกชาติ และขออุทิศบุญกุศลนี้

ให้กับเจ้าก ร ร มนายเวรทุกภพทุกชาติ รวมถึงวิญญาณที่ต ามมา ทุกผู้ทุกคน ศั ต รูหมู่มารหรือหมู่พาล คือมนุษย์ เช่น บริวาร ญาติมิตร คนรับใช้ สามี บุตร ธิดา ทุกภพทุกชาติ

ขอให้ได้รับมหากุศลนี้ รับแล้วขอให้อโหสิก ร ร ม ซึ่งกันและกัน ให้ขาดจากกัน ณ เดี๋ยวนี้บัดนี้ ขอให้ข้าพเจ้า มีบุญบารมีสูงขึ้นๆ เต็มขึ้น เพื่อช่วยสังคมให้สูงขึ้น และสร้างคนให้เป็นพระต่อไป และให้เกิด ปัญญาทางธรรม สมบูรณ์พูนผลทุกอย่าง ด้วยบุญที่ทำนี้เทอญ สาธุ