บางคนได้ร่วม แ ส น บาท อย่าทิ้งเงิ นก้อนโต หลายคนยังไม่รู้ เงื่อนไขรับ เ งิ น คืน จ าก ประกันสังคม

Loading...

บางคนได้ร่วม แ ส น บาท อย่าทิ้งเงิ นก้อนโต หลายคนยังไม่รู้ เงื่อนไขรับ เ งิ น คืน จ าก ปร ะ กันสังคม

เ มื่ อ เราเข้าทำงานเป็นลูกจ้างในสถานปร ะ กอบการ เรามีหน้ าที่ต้องจ่ายเงินสมทบป ร ะกันสังคมในทุก ๆ เดือน เพื่อรับสิ ทธ์ด้านการรักษ าพย าบาล ว่างงาน คล อ ด บุ ต ร เกษียณ สงเค ร าะห์ บุ ต ร ทุ พ พ ลภาพ

และเสี ยชีวิต ในอัตราร้อยละ 5 ของรายได้ แต่ไม่เกินรายได้เฉลี่ ย 15,000 บาท ซึ่งก็คือเรทสูงสุดอยู่ที่เดือนละ 750 บาท

ในส่วนของลูกจ้าง และนายจ้างเองก็มีหน้าที่นำส่งเงิ นสมทบจำนวนเท่า ๆ กันกับเ งินสมทบในส่วนของลูกจ้างเช่นกัน

แต่ทั้งนี้หลายคนไม่รู้ว่าน อ กเหนือจากสวัสดิการปร ะ กันสังคมต่าง ๆ ที่ได้รับในร ะ หว่างการเป็นผู้ป ร ะกันตนแล้ว ยังมีเงินส่วนหนึ่งที่เราสามารถขอรับเงินคืนจากป ร ะกันสังคมได้ด้วย ปร ะ กันสังคมจะ จ่ า ยคืนยังไง จ่ายในกรณีไหนบ้าง

หลายๆคนมัก บ่ น ว่า จะส่งไปทำไม ปร ะ กันสังคมเนี่ย ส่งไปก็ไม่ได้ใช้.. ได้ใช้แน่นอนค่ะ เงินที่เราส่งไป ไม่ใช่ส่งทิ้งไปเปล่าๆ เค้าจะคืนให้เรา เมื่อถึงเวลา และแถมด อ ก เบี้ยให้อีกตะหาก แล้วจะได้คืนเมื่อไรล่ะ? ไป ดู กั น เ ล ยค่ะ

ร ะ บบปร ะ กันสังคม เป็นสิ่งที่ต่างปร ะ เทศมีมานานแล้วแต่เมืองไทยเพิ่งเริ่มจะมี โดยปร ะ กันสังคมเป็นร ะ บบที่บังคับให้ทุกคนออมเงินส่วนหนึ่ง (5% ของเงินเดือน)

ข้อดีของปร ะ กันสังคม คือลูกจ้างอย่างเรา จะจ่ายเงินปร ะ กันนี้ (เรียกว่าเงินสมทบ) เพียง 1 ใน 3 ส่วนเท่านั้น เพราะผู้ที่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนปร ะ กันสังคม ปร ะ กอบด้วย 3 ฝ่าย คือ

  1. รั ฐบาล
  2. นายจ้าง
  3. ลูกจ้าง

ดังนั้นลูกจ้างจึง จ่ายเงินเข้ากองทุนเพียง 5% ของค่าจ้าง และรั ฐบาลสมทบอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งทำให้เราได้รับผลปร ะ โยชน์มากขึ้น คุ้มค่าเกินกว่ามูลค่าเงินที่เราลงไป

ในแต่ละเดือนของปร ะ กันสังคม แบ่งเงิน ไปทำอะไร อย่างไหนบ้าง?
สำหรับเงิน 750 บาท ในแต่ละเดือนของปร ะ กันสังคม จะถูกแบ่งเป็น

  1. 225 บาท สำหรับดูแลเรื่องเ จ็ บป่ วย ทุพ พ ลภาพ คล อ ด บุตร และเสียชีวิต ถ้าไม่ใช้สิทธิ เงินส่วนนี้ก็จะหา ยไป ไม่ได้รับคืน
  2. 75 บาท สำหรับใช้ปร ะ กันการว่างงาน ถ้าว่างงานเมื่อไหร่ สามารถเอาเงินส่วนนี้มาใช้ในร ะ หว่างตกงานหรือรอหางานใหม่ แต่ถ้าไม่ว่างงานเลย เงินส่วนนี้ก็จะหา ยไป ไม่ได้รับคืน
  3. 450 บาท สำหรับเก็บเป็นเงินออม จะได้รับคืนเมื่ออายุครบ 55 ปี

โดยเงื่อนไข การได้เงินก้อนสุดท้าย (เงินออม เมื่อครบ 55 ปี คืน) คือ

  1. จ่ายปร ะ กันสังคมไม่ครบ 1 ปี ได้คืนส่วนที่จ่ายเป็นเงินก้อน เรียกว่าบำเหน็จชราภาพ เช่น จ่ายเดือนละ 750 บาทมาโดยตล อ ด 10 เดือน (750 บาท จะถูกหักเป็นเงินออม 450 บาท) เมื่ออายุครบ 55 ปี จะได้คืน 450 บาท x 10 เดือน = 4,500 บาท
  2. จ่ายครบ 1 ปี แต่ ไม่ถึง 15ปี จะได้เป็นเงินก้อนเรี ย กว่าบำเหน็จเช่นกัน แต่จะมากกว่า ข้อ 3.1 คือ ได้ส่วนที่นายจ้างสมทบไว้ด้วย

เช่น จ่าย 750 บาท ตล อ ด 7 ปี (84 เดือน) ที่จะได้รับคืนเมื่ออายุครบ 55 ปี คือ 450 บาท (ส่วนที่ตนเองจ่าย) + 450 บาท (ส่วนที่นายจ้างจ่าย) x 84 เดือน = 75,600 บาท

  1. จ่ายตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จะได้รับเป็นเงินรายเดือน เรียกว่า บำนาญ-ชราภาพ โดยคำนวณ 2 กรณี คือ

กรณีจ่ายครบ 15 ปีพอดี

จะได้รับรายเดือน คือ 20% ของเฉลี่ยเงินเดือน 60 เดือนสุดท้าย เช่น 60 เดือนสุดท้าย เฉลี่ยแล้วเท่ากับ 15,000 บาท จะได้รับ 20% คือ เดือนละ 3,000 บาท ไปจนเสียชีวิต

กรณีสมทบมากกว่า 15 ปี

จะได้รับโบนัสเพิ่ม 1.5% ของเงินเดือน 60 เดือนสุดท้าย หากครบปี เช่น จ่ายครบ 20 ปี รายเดือนที่จะได้รับ

คือ 20%ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน + 1.5% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน x 5 ปี (จ่าย 20 ปี เกินจากที่กำหนดขั้นต่ำมา 5 ปี)

ตัวอย่าง เช่น

เฉลี่ยเงินเดือน 60 เดือนสุดท้าย เท่ากับ 15,000 บาท จะได้รายเดือน คือ (20% x 15,000 บาท) = 3,000 บาท + (1.5% x 15,000 บาท x 5 ปี) = 3,375 บาท รวมเป็น 6,375 บาท ต่อเดือนไปจนเสียชีวิต

กรณีที่ได้รับเงินบำนาญ ช ร า ภาพแล้ว แต่ยังไม่ครบ 5 ปีเลย แล้วเสียชีวิตไปก่อนล่ะ กรณีเช่นนี้ จะได้รับบำเหน็จ 10 เท่า

ของเดือนสุดท้าย ของ เงินบำนาญ ที่ได้รับเช่น รับเงินรายเดือน เดือนล่าสุด 6,375 บาท ต า ยปุ๊บ รับ 63,750 บาท

ทางเราหวังว่าจะเป็นปร ะ โยชน์กับผู้ที่สนใจและไม่อย ากโดนเ สี ยเปรียบกันนะคะ

ที่มา tao kae mai