ในบางครั้ง รางวัลของคนซื่อสัตย์ คือต้องอยู่คนเดียว

Loading...

หลายครั้งที่คนรักจริง รักเดียวใจเดียวมักจะโดนทิ้งให้อยู่กับความจริงที่ว่า ไม่มีใครจริงใจ หาคนรักจริงได้ย ากยิ่ง เพราะอะไรกันหนึ่งเหตุผลคือ คนดีมักน่าเบื่อ ไม่ตื่นเต้นเร้าใจกับคนที่ไม่รู้จักพอและไม่เคยเห็นคุณค่าของคนรักจริงในทางพุทธศาสนาถึงกล่าวไว้ว่า เพราะคนสองคนรักกัน ก ร ร มเก่ทำให้คนสองคนมาเจอกัน

แต่จะเดินเคียงข้างกันไปถึงตลอดรอดฝั่งไหม นั่นคือ ผลการกระทำและศีลเสมอกันหรือไม่เรามักจะเห็นคนๆ หนึ่งดีมากๆ ทุ่มเทความรักให้อีกฝ่ายจนหมดใจยอมให้เขาเ ห ยี ย บ ย่ำความรู้สึกครั้งแล้วครั้งเราก็เพราะ “รัก” แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือการนอกใจ ถูกคนรักหั กหลัง

แล้วจะทำยังไงล่ะ ไม่อย ากเหงา ไม่อย ากทุกข์ เพราะความรู้สึกโดเดี่ยวมันว้าเว้สุดจนทนหากให้ตอบตามหลักการใช้ชีวิตคือ กลับมารักตัวเอง ดูแลตัวเอง เห็นคุณค่าในตัวเองแล้ววันหนึ่งจะเจอคนที่เขารักเราในแบบที่เป็นหากตอบในการใช้หลักศาสนานำทาง ก็ควรยึดศีลข้อ 3 ให้มั่นคง อย่ าผิดลูกเมียหรือแฟนใคร

งดเว้นการนำไปสู่ความเ สื่ อ ม ของก า มรมย์ทุกสิ่งอย่ าง จะเห็นได้ว่า คู่ชีวิตที่รักกันมายืนย าวล้วนแล้วแต่เคร่งครัดในศีลข้อนี้หนักหนา เพราะศีลข้อ 3 เป็นศีลที่ส่งผลเร็ว แรง มาก หากยึดข้อนี้ได้ ศีลข้ออื่นๆก็จะตามมาเราจึงมักเห็นคนที่ผิดก า ม ผิดศีลข้อ 3 นำไปสู่การผิดศีลทุกๆ ข้อทั้งปวง

ทั้งโกหก กินเ ห ล้ า ลั ก ทรัพย์ อาจร้ า ยแ ร งไปถึงการทำล า ยกันเพราะรักที่เกิดจากมือที่สามนั่นไงเล่าเราดีแล้วจึงเร่งทำดีต่อไป เราดีแล้วแต่ยังถูกทิ้งนั่นแสดงว่า คนที่ทิ้งเราไปไม่ดีจริง

ที่มา : rowwadee