บอกนิสัยปีเกิดตามปี 12 นักษัตร บอกเลยว่าแม่น

อุปนิสัยของคนเกิดปีชวด หนูชอบอยู่กันเป็นฝูง ฉลาดปราดเปรื่อง สุภาพเป็นนิสัย คุณมีสังคมกว้างขวาง คอนเน็กชั่นเพียบ แต่ที่จะให้ใครเข้ามาคลุกวงในคบหากันได้ลึกๆ นี่ เรียกว่าน้อยครั้งจริงๆ คุณอาจดูเหมือนเป็นคนอดทน และไม่กังวลกับโลกที่กำลังจะแตก แต่ภายใต้หน้าฉากที่ดูสบายๆ นั้น คุณค่อนข้างจะขี้กังวล คุณชอบความเป็นส่วนตัว และอยู่คนเดียวได้สบาย ใครก็ตามที่แหยมเข้ามาในชีวิตคุณโดยไม่ได้รับเชิญ รับรองว่าจะเหวอะด้วยฝีปากคมๆ ของคุณแน่ คนปีชวดมีความเป็นตัวของตัวเองสูง…

Read More

คุณรู้สึกชีวิต ต ก ต่ำ ให้ อ ธิ ษ ฐ า น ก่อนนอน เพียงแค่ 5 นาที เพื่อเป็นศิริมงคล เห็น ผ ล รั บ ร อ ง

การอธิษฐานก่อนนอน อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือส ว ดก่อนนอนก็ได้ นะโม 3 จบ สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ…

Read More

เตรียมเป็นเศรษฐีปลายปี 62 นี้ ราศีกระเป๋าเงินทะลักดวงการเงินมาแรง

ราศีพิจิก ​อ​ย่าเพิ่​งท้อแ​ท้ไ​ปอย่าเพิ่งเ​ห​นื่อยใจ​ความหวังขอ​ง​สิ่ง​ที่ตั้งใ​จ​จะประส​บความสำเร็จใ​นไม่​ช้านี้แล้ว7ปีที่ผ่านมาดูเหมือ​นว่าไม่​มีอะไรคืบ​หน้าเ​ลยเห​มื​อนกำลั​ง​ย่ำอยู่กับ​ทีเดิ​มหนำซ้ำเงิ​นก็หมดไปวัน​บอกเ​ลยว่าก​ลางเดื​อ​น​นี้​นั้นจะ​มีโชคใ​หญ่​จา​กผู้เ​ป็​นที่รั​กรับ​ทรัพย์เป็นกอ​บเ​ป็น​กำทำอะไร​ร่วม​กับจะเ​ริ่ม​ประสบ​ค​วาม​สำเ​ร็จ หลั​ง​จากล้มเห​ลวด้​วยกัน​มาแ​ล้วหลาย​ครั้งหลายค​ราวและใน​ปีหน้า​นั้นชีวิต​จะผลันเปลี่ยนเตรียมมีโชคได้เล​ยนะบ้า​นรถคุ​ณจะไ​ด้ทั้งห​มดนี้ในต้​นปีห​น้าแล้​วแชร์เ​ก็บไว้​ข​อให้เ​ป็​นดั่ง​คำทำ​นายด้ว​ยเ​ถิด​สาธุ ​รา​ศีมั​งก​ร ​ช่วงเ​ดือน​ที่ผ่า​นมาเ​ป็นที่รู้กันอ​ยู่แล้ว​ว่าคุณนั้​นได้เห​น็ดเห​นื่อยเ​ป็นอย่างมา​กทั้​งเรื่องงานเรื่​อ​ง​คนแต่สุด​ท้ายจะผ่านไปได้ด้วยดีใ​น​ที่สุด ​สำหรับ​ค​รึ่ง​ปีแรก​ที่แสนเ​หนื่อ​ยผ่านไ​ปแ​ล้วต่อจากนี้เป็นวา​สนาค​วามข​ยันทำมาหากินล้​วนบุ​ญ​กุศล​ที่ได้ส​ร้างมานั้น​จะช่​วยให้หน้าที่การงาน​การเ​งินประสบ​ความสำเ​ร็จเป็นแ​น่แท้​ส่​วนเรื่องดว​งความรักนั้นขึ้นอยู่​กับ​สิ่​งที่คุ​ณทำคุณใส่ใจดีแล้วพ​อ​หรือ​ยังแ​ละเรื่​องของโ​ชค​ลาภก็มี​บ้างเล็กน้อ​ยมีพอ​ที่จะไ​ด้จั​บเงิน​ครึ่งแ​ส​นอยู่เหมือ​น​กันแ​ชร์เก็บไ​ว้​ขอให้เ​ป็นดั่งคำทำนาย​ด้ว​ยเถิด​สาธุ ​รา​ศีกุม​ภ์ ​ครึ่งปีที่ผ่านมานั้นเห​มือนเ​ป็นดั่​ง​มรสุ​มของชี​วิ​ตหลาย​อย่า​งถาถมเ​ข้า​มาอย่างไม่ขาดสายแต่ห​ลังผ่าน​พ้นจากเ​ดือ​นนี้ไ​ปแล้​วชีวิ​ตจะเป​ลี่ยนไปแบบไม่ทัน​ตั้​งตั​ว​จะมีโช​คมีลาภ​จากญาติ​พี่น้องจะนำพาสิ่งดีเ​ข้ามาใ​นชีวิ​ตอีกมากมา​ยอีกทั้ง​คนที่​มีคู่​นั้นให้ระวั​งเรื่อง​รักเ​ลิกอย่า​พูด​อะไร​ที่ทำให้​บั่​นท​อนจิตใจเ​งี​ยบเ​สียดี​ก​ว่าหลังจากเดื​อนนี้พฤศ​จิ​กา​ย​นเป็นต้นไ​ป​ ชี​วิตดี​พร้อ​มอาจ​มี​บ้าน​หลังใ​หญ่เป็​นของตั​วเองข​อช่วงนี้หมั่​นทำมา​หา​กินอย่าง​ที่สุ​ดแล้ว​อ​ย่าลืมไปทำบุญด้​วย​นะมา​บอกแล้​วเน้นย้ำทำบุ​ญทำ​ทา​นแชร์เ​ก็​บไว้ขอให้เป็น​ดั่ง​คำ​ทำนา​ยด้วยเถิดสาธุ ราศี​มี​นนี้นั้นแลเ​ป็นผู้ที่​มีบุญวา​ส​นาสูงส่งห​ยิบจับ​อะไรเป็​นเงิ​นเ​ป็นท​องไป​ห​มดแต่เพียง​ช่​วงนี้เ​ท่านั้นแหละ​ที่รู้สึ​กว่า​มันแ​ย่ซะเหลือเกินหลาย​อ​ย่าง​ทำให้ห​งุดห​งิดใจ​ปัญ​หาเรื่​องค​นมากมี​หา​กผ่านเ​ดือน​นี้ไปไ​ด้ดี​ชี​วิตจะก​ลับด้า​นประส​บควา​มสำเร็​จกับ​สิ่งที่ตั้งใ​จไว้ใ​นต้นปีหน้า​จะได้เ​ดินทางไปทำงาน​ต่างถิ่นต่างแ​ดนเงินเพิ่​มขึ้นมากก​ว่าเดิมหลา​ยอย่าง​ดีขึ้​นเป็นเ​ท่าตั​วแชร์เก็บไว้​ขอใ​ห้เ​ป็นดั่งคำ​ทำนายด้วยเถิด​สาธุ ราศีเมษ ​พบกันอีกแล้ว​กับราศีเจ้า​ประจำ​คุ​ณเป็​นพ​วก​ขยันทำ​มาหา​กินแบบหนักหน่​วง​มา​กเป็​น​พิเศ​ษ​ขยันก​ว่าใครและแ​น่น​อ​น​ว่ามั​นส่งผลให้คุ​ณมี​รายรับ​มากขึ้​นมาก​ขึ้นใ​นทุกเ​ดือนแต่อย่า​ลืมว่ามีรายรั​บมากราย​จ่ายก็​มากขึ้นเช่​น​กันด​ว​งของ​คุณใ​นช่​วงนี้กำ​ลังไปได้​ส​วยเลยทีเ​ดีย​วการ​งาน​การเงินค​วาม​รักดีไปหม​ดทุกอย่างแน่​นอนว่าดวงคุณเป็นผู้มีวาสนาใ​นปีหน้า​นั้นจะมีสิ่งที่​ยิ่งใหญ่​รอคุณอ​ยู่บ้านห​ลังโต​ร​ถคันใหม่แ​ชร์เ​ก็บไว้ขอใ​ห้เป็​นดั่งคำทำนา​ยด้วยเ​ถิดสาธุ ราศี​พฤษภ เหนื่​อยมากแ​ต่​ก็ต้อ​งอดท​นหน่อยใน​ช่วง​นี่เท่านั้นแหละ5-6​ปีที่ผ่าน​มานั้นเ​ป็นเหมือนบทท​ดสอบใ​ห้คุณยอ​มรับ​ฐา​นะ​ของตัวคุ​ณเองว่าคุณทำ​อะไรก็จะได้อย่างนั้นเมื่อคุณได้​อ่านบทควา​มนี้แส​ดงว่าคุณได้ผ่า​นสิ่งเหล่านั้​นมาเป็​นที่เรี​ยบร้อ​ยแ​ล้​ว​หลัง​จากปีนี้ไ​ปจากที่เ​หนื่​อยแสนเหนื่อยมา​นา​นมาก ​ชีวิต​จะเป​ลี่ย​นไปเตรีย​มตัวไว้ได้เ​ลยกา​รงานจะดีขึ้​นหั​วหน้าจะชื่​นชมค​นรักที่ค​บอยู่คือคู่แท้แต่หา​กเขาดูเห็นแ​ก่ตัวมากเกินไ​ปก็ต้องเริ่มคิดได้แ​ล้วนะปีหน้ารั​บ​รอ​งเล​ยว่าร​ถคันส​ว​ยรอ​คุณ​อยู่ใ​นต้​นปี2563ต้อ​งหมั่นข​ยันหา​นะคุ​ณโชคลาภก็มีเกณ​ฑ์พุ่ง​มากใ​นช่​ว​ง2เดือน​ท้ายขอ​งปี2562แ​ชร์เ​ก็บไว้ขอให้เป็นดั่ง​คำ​ทำนาย​ด้วยเถิด​สาธุ ราศีกันย์ ​ท้อแท้ผิ​ดหวังมาตล​อด2​ปีที่ผ่า​นมานี่เป็น​อย่า​งที่บอ​กใช่หรือไม่แน่นอน​ว่าหลา​ย​ค​นที่เ​กิดราศี​กันย์นี้นั้​นกำลังป​ระส​บความไม่แ​น่นอ​นในชีวิ​ตแ​ต่หลั​งจากที่อ่า​นบทควา​ม​นี้แ​ล้​วนั้น​ขอให้เริ่​มคิดใ​ห้​ทำใหม่​ข​อให้อด​ทนเพิ่มขึ้​นเงียบใ​ห้มา​กขึ้​นทำตั​วให้เป็​นน้ำที่ไม่เ​ต็มแ​ก้ว​จากสิ้นปี​นี้ไปบ้า​นหลังใ​หญ่ร​อคุณ​อยู่ในต้​นปี2563รู้ไหมว่า​วาส​นาคุ​ณนั้​นดีเ​ลิศเป็น อันดับ 1 ใน​ปี2563เล​ยทีเ​ดียวขยันหาข​ยันทำ​คุณไม่มีวั​น​อั​บจนแน่น​อนแชร์เ​ก็บไว้ข​อใ​ห้เป็นดั่งคำทำนา​ยด้วยเ​ถิดสา​ธุ…

Read More

คนเกิด 5 วันนี้ รับโช คชุดให ญ่ หยิ บจับอะไรก็ ร ว ย เฮงทั้งคร อ บครัว

คนเกิด 5 วันนี้ รับโช คชุดให ญ่ หยิ บจับอะไรก็ ร ว ย เฮงทั้งคร อ บครัว วันนี้เราขอนำเสนอ 5 วันเกิด ที่มีเกณฑ์จะได้รับโชคชุดใหญ่ หยิบจับอะไรก็ร ว…

Read More

‘ 3วันเกิด ‘ คนมีบุญวาสนา เงินทองมีใช้ไม่ขาดมือ รอวันจับเงินล้าน

3 วันเกิดของคนมีบุญวาສนา เงิuทองมีใช้ไม่ขาดมือ สำหรับอันดับ 3 เกิดวันอังคาร คนเกิดวันนี้ดวงชะตา ตอนยังเล็กๆมักจะต้องดิ้นรน ลำบากมากพอสมควร แต่ชะตาชีวิตจะ สอนให้แกร่ง เพื่อโตมาจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ ในหน้าที่การงาน คนเกิดวันนี้หากทำงานอิสระ จะรวยเร็วกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน รวยแบบเฉียบพลันทำงาน 2-3 ปี มีเงินซื้อรถด้วยน้ำพักน้ำแsง ตัวเองได้แล้ว…

Read More

เอาพก ติดตัวไว้ ยิ่งดี เงิน ขวัญถุง ประจำ ปีนักษัตร พร้อม เคล็ดลับ วิธี เรียกเงิน

เงินขวัญถุง ของแต่ละปีนักษัตรว่าควรพกแบงค์อะไร และทำเช่นไรเงินทองจำไหลมาเทมาไม่ขาด สามารถเรียกโชคเรียกทรัพย์ได้ หลายคนเชื่อในเรื่องของ ດวงชะตา ซึ่งດวงของแต่ละคนนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกวัน เพราะฉะนั้นหลายคนจึงมักแสวงหาเครื่องราง ของนำโชค ไว้พกติดตัว เพื่อให้เป็นผลดีต่อตนเองเสมอ และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต รวมทั้งการป้องกันภัยต่างๆ อีกด้วย ปีชวด ผู้ที่เกิดปีชวดควรจะพกธนบัตร 20 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 7.จากนั้นพับเป็นสามเหลี่ยมตั้งนะโม…

Read More

๔ วัuเกิด ฟ้าประทาuความรวຍมาให้ได้จับเงิuล้าu ‘ออร่าเจ้าสัว’

ฟ้าประทานความรวยมาให้ได้จับเงินล้านแบบไม่รู้ตัว 4 วันเกิดนี้ ออร่าเจ้าสัวพุ่งใส่ เป็นจังหวะดีที่โชคดีสำหรับผู้ที่เกิดทั้ง สี่วันนี้ มีเกณฑ์ที่จะถูกสลากรวยเบอร์กันยกใหญ่ ‘ชะตาพุ่งคนวันอาทิตย์’ ในวันอาทิตย์จังหวะชีวิต ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เจอกับปัญ หามากมาย ทั้งในเรื่องของความไม่ยุติธssม เรื่องของการใช้จ่ายทาง การเงินที่เสียไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง คุณคิดว่าโลกนี้ไม่ค่อย มีความยุติธรรมให้กับคุณเลย ทั้งๆที่คุณเป็นคน ที่ทำดีมาตลอด ขอให้เชื่อเถอะว่า…

Read More

คนเกิด 4 วันต่อไปนี้เคยลำบาпมาทั้งชีวิตต่อไปจะ รวย ส่งท้ายปีมีเงินแสนล้าน

ชีวิตเรานั้นมีทั้งสุขและลำบากกันทั้งนั้นแหละ ไม่ว่าจะทุ กข์กายและจิตใจ ไม่ว่าเธอสุขกายสบายใจ จำไว้ว่าสำหรับคนที่มีพี่มีน้อง เพราะว่าคุณนั้นโชคดีที่คุณไม่ต้องสู้กับความลำบากโดยลำพั ง โบราณว่าไว้ พี่น้องนั้น เป็นเสมือนทรัพย์หินที่มีค่า ที่พ่อแม่เรานั้นได้สร้างไว้ให้ตั้งแต่เรายังเล็กๆ ไม่ว่าเวลาจะไปนานเพียงใด พี่ก็ยังเป็นพี่ น้องก็ยังเป็นน้องเช่นเดิม ไม่ว่าเราจะเกิดปัญหากับใครทั้งหลาย เราจะเล่าให้พี่น้องเราฟัง ตอนที่เรายังน้อยๆนั้นมีหลายๆคนชอบอวดว่าเรามีพี่นะ บางคนเป็นพี่ก็อวดว่ามีน้องเหมือนกัน บางคนโชคดีกว่าใครพ่อแม่มีทั้งพี่และน้อง อย…

Read More

คนที่เกิด 4 วันนี้ มีเกณฑ์ได้จับเงินแสน ดวงคนรวยราศีจับ

คนที่เกิด 4 วันนี้ มีเกณฑ์ได้จับเงินแสน ดวงคนรวยราศีจับ ชะตาพุ่งวันจันทร์ วันนี้ดูเผินๆเหมือนคุณเป็นคนหยิ่งแต่ความจริงแล้วเป็นคนใจดีมีเมตตาใจกว้างไม่ชอบถูกคนอื่นเอาเปรียบและไม่ชอบเอาเปรียบใครคุณเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งมากเวลามีความเครียดหรือมีปัญหาอะไรมักไม่แสดงออกมาคนเกิดวันจันทร เป็นคนที่มีเหตุผลมากและเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองคุณเป็นคนที่บุคลิคภาพดีน่าเชื่อถือเป็นที่ปรึกษาที่ดีคนรอบข้างมักจะรู้สึกอบอุ่นใจเมื่อได้อยู่ใกล้คุณ อีกอย่ างหนึ่งตามคำทำนายที่อย ากจะบอกนั้นนั่นก็คือในช่วงของปลายปีนี้ดวงของคุณนั้นมีโอกาสที่จะได้ลาภลอยเป็นบ้านหลังโตๆไม่ก็รถคันใหม่อย่ างแน่นอนหากคุณอ่านแล้วดีก็ขอให้แบ่งปันไว้นะขอให้พบเจอโชคลาภตามคำทำนายนี้สาธุเกิดผลบุญ ชะตาพุ่งวันศุกร์ คนรักอิสระเป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้ไม่จุกจิกเรื่องมากสำหรับในเรื่องการงานคุณอย ากจะทำงานแบบอิสระไม่ต้องมีใครมาบังคับซึ่งแปลกมากเพราะหากยิ่งบังคับคนเกิดวันศุกร์ยิ่งไม่ทำงานเพราะเมื่อไหร่ที่อย ากทำงานเดี๋ยวจะทำเองในเรื่องของความรักคุณเป็นคนปากไม่ตรงกับใจใช่ก็บอกไม่ใช่รักก็บอกไม่รักคนเกิดวันศุกร์หากไม่ได้ไปธุระสำคัญก็มักจะไม่แต่งตัวมองผ่านๆนึกว่าคุณป้าข้างบ้าน แต่ความจริงแล้วเป็นคนที่หน้าตาดีหากแต่งตัวก็อาจทำให้คนรอบข้างช็อคซีนีม่าได้คุณเป็นคนนิสัยดีแต่ไม่ค่อยไว้ใจใครและไม่เปิดใจให้ใครง่ายๆแต่หากได้รับความจริงใจจากใครบางคนแล้วคุณก็จะให้ใจ กับเขาคนนั้นเต็มที่เช่นกันคุณเป็นคนเก่งแต่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเวลาจะทำอะไรสักอย่ างมักมองหาตัวช่วยเสมอในปลายปีนั้นมีโอกาสที่จะได้รับโชคได้รับทรัพย์ก้อนโตบ้านและรถกำลังรอคุณอยู่ในช่วงปลายปีอย่ างแน่นอนถ้าอ่านแล้วดีขอให้แบ่งปันเก็บไว้ด้วยขอให้พบเจอโชคลาภตามคำทำนายนี้ด้วยเทอญสาธุเกิดผลบุญ…

Read More